2007-05-23

Demokrati underifrån

Madhya Pradesh med en dåligt fungerande offentlig sektor och Kerala med en välfungerande statlig administration är två delstater som inte har mycket gemensamt, förutom den allt mer starkare lokaldemokratin sedan panchayati-raj-reformen löanserades 1993.

Statsvetaren Sten Widmalms fältstudier visar att drygt 30 procent av befolkningen i båda delstaterna anser sig ha fått större politiskt inflytande som en följd av panchayati raj-reformen och decentraliseringen av makten. Inte nog med det. I båda delstaterna tyckte de som deltog i undersökningen att avståndet mellan medborgarna och de styrande hade minskat de senaste åren.

De centralistiska tendenserna i Indien ger vika för federalismens tongångar. De demokratiska institutionerna i delstaterna får ökat makt på bekostnad av regeringen i New Delhi.

Det är glada nyheter i ett land som upprepade gånger förutspåtts att implodera av fattigdom och hierarkier.

Demokratin i Indien utvecklas nu nerifrån och upp, menar Sten Widmalm, och det gör Indien unikt i världen.

Inga kommentarer:

Leta i Indien Online